လူၾကီးမင္းတို့ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေကာင္းေကာင္းရွာေနပါသလား..???

လူၾကီးမင္းတို့ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေကာင္းေကာင္းရွာေနပါသလား..???

လူၾကီးမင္းတို႔ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေကာင္းေကာင္းရွာေနပါသလား..???

Mandalay International Science Academy Weekend English Course မွာလာေရာက္အပ္ႏွံလိုက္ပါ ။Weekend English Course ကို အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္
အရြယ္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျပီး ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႕စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္မွာ စေန၊တနဂၤေႏြ နံနက္ ၈း၄၅ မွ ေန႕လည္ ၁၂း၃၀ ထိျဖစ္ပါသည္။

MISA Weekend English Courseတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အရည္အခ်င္းျပည္႔၀ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ
 အဂၤလိပ္သဒၵါကို အေျခခံမွစ၍သင္ၾကားေပးျခင္း
 အသံထြက္မွန္ကန္ေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 Cambridge သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ကေလးမ်ားရဲ့ အဂၤလိပ္စာအေျပာစြမ္းရည္၊စာဖတ္စြမ္းရည္၊နားေထာင္စြမ္းရည္၊ အေရးစြမ္းရည္တု႔ိ တိုးတက္ေစရန္သင္ၾကားေပးျခင္း
 အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစရံုသာမက ကေလးမ်ားရဲ့ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ၊
မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မူစေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတိုးတက္ေစရန္
ေက်ာင္းတြင္း ၊ ေက်ာင္းျပင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား (activities) စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။Activitiesမ်ားမွာ
1. Poem recitation
2. Story telling
3. Spelling Bee
4. Role play
5. Language Week
6. Sport Week
7. Community Service Activities တို႕ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဘက္စံုဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ MISA Weekend English Course မွာအပ္ႏွံလိုက္ပါ။ဇြန္လ ၂၂ရက္မတိုင္မီ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီးWeekend English Course ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရိွလိုပါက အမွတ္ (၁၁၈၊ A-B-D)၊ အကြက္- ၅၁၄/၃၊ ၅၈ လမ္း၊ ၂၇ လမ္း ႏွင့္ ၂၈ လမ္းၾကား၊ ကန္ေကာက္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ သို႕လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္သလို ဖုန္းျဖင့္စံုစမ္းလိုပါက ဖုန္း- ၀၂- ၄၀၇၂၇၅၃ ၊ ၀၉၄၃၀၆၀၄၂၃ တို႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။