လြန္ဆြဲပြဲကို IB ေက်ာင္းသား/သူမ်ား , ဆရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္

လြန္ဆြဲပြဲကို IB ေက်ာင္းသား/သူမ်ား , ဆရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္

SKT International College မွ IB students မ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္ေသာ Tug of War ( လြန္ဆြဲပြဲ ) activity ကို IB ေက်ာင္းသား/သူမ်ား , ဆရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ၿပိဳင္ပြဲ လုပ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။