ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား??

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား??

ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား?

Ready for your 2018-2019 Academic Year !

“၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ” ပညာသင္နွစ္အတြက္ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အသက္ (၂) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ ရင္ေသြးရတနာေလးမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္။ေနျပည္ေတာ္ရိွ ကၽြန္မတို႕၏ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ အသက္(၂)ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ အရြယ္ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မူၾကိဳ ပညာေရးႏွင့္ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Cambridge သင္ရိုး ညႊန္တမ္းႏွင့္အညီသင္ၾကားေပးေသာ မူလတန္းပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ႏွင့္အညီ သင္ၾကား ေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ေမလ (၂၅)ရက္ေနာက္ဆံုးထားျပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါျပီ။

“၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ” ပညာသင္နွစ္အတြက္ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အသက္ (၂) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ ရင္ေသြးရတနာေလးမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္။ေနျပည္ေတာ္ရိွ ကၽြန္မတို႕၏ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ အသက္(၂)ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ အရြယ္ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မူၾကိဳ ပညာေရးႏွင့္ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Cambridge သင္ရိုး ညႊန္တမ္းႏွင့္အညီသင္ၾကားေပးေသာ မူလတန္းပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ႏွင့္အညီ သင္ၾကား ေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ေမလ (၂၅)ရက္ေနာက္ဆံုးထားျပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေန ပါျပီ။

မူၾကိဳပညာေရး၏ အဓိကသင္ရုိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အေျခခံသင္ယူမႈမ်ားျဖစ္သည့္ စာေပ (Literacy)၊ ဘာသာစကား အသံထြက္ (Phonics)၊ အႏုပညာ(Fine Arts)၊ သိပၸံ (Science)၊သခ်ၤာ(Math)၊ လႈမႈဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Personal & Social Development)၊ ဂီတႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ (Music & Movement)၊က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ (Health & Safety)၊ လႈမႈေရးဘာသာရပ္ (Social Studies)၊ကာယပညာ(Physical Education)ႏွင့္ ဘ၀တြက္တာ ပညာေရးမ်ား (Character & Value Education) စသည့္သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္သည့္အျပင္ သင္ရိုးျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ နည္းပညာ ၊ ကၽြမ္းဘား၊ ေရကူး၊ ကာယ၊ ဘေလာ့တံုးေလးမ်ား အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ကစားျခင္း၊ ေဆးျခယ္ျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားျဖင့္ တက္ၾကြျပီး သက္၀င္ လႈပ္ရွား ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။

မူလတန္းပညာေရးတြင္ Cambridge သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိုအသံုးျပဳၿပီး STEM ဘာသာရပ္မ်ားျ ဖစ္သည့္ (သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ာၤ) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပးသင္ၾကား႐ံုမွ်မက ကေလးမ်ား၏အက်င့္စာရိတၱ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို Native Speaker မ်ားကဲ့သို႕ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကား ျပသေပးေနပါ သည္။ထို႕ျပင္ ပန္းခ်ီ၊ သီခ်င္း၊ျပဇာတ္၊ ကာယ ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ပါထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးပါသည္။

ကၽြန္မတို႕ေက်ာင္းမွသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ကေလးမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၌ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။Nay Pyi Taw International Science Academy (NISA) တြင္ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ မူၾကိဳပညာေရး ၊ မူလတန္း ပညာေရးတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္း- ၀၆၇ ၄၃၃၁၃၄-၅၊ ၀၉၄၂၈၄၆၀၃၇၃ ၊ ၀၉ ၇၆၄၉၈၇၃၉၅ တို႕ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္ပါတယ္ရွင္။