၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။

မိဘမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ရင္ေသြးရတနာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုၿပီး ျပည့္စံုေနေသာ ေက်ာင္းေကာင္းကို ရွာေန တယ္ဆိုရင္ ပထမဦးစြာအေနနဲ႔ Mandalay International Kindergarten [M.I.K] ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို လာေရာက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာဆိုရင္ . . .

၁။ ႏိုင္ငံတကာ မူႀကိဳပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အသံုးျပဳထားရွိျခင္း

၂။ ပညာေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းစံုလင္စြာ ထားရွိေပးျခင္း

၃။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာမအင္အား လံုေလာက္စြာထားရွိေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ အျပည့္ရွိ ျခင္း

၄။ စာသင္ခန္းမ်ား က်ယ္၀န္းသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားလြတ္လပ္စြာ စာသင္ၾကားရျခင္း

၅။ အရည္ အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ထားရွိထားျခင္း

၆။ မူႀကိဳဘာသာရပ္အျပင္ English ဘာသာစကားကို တိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ
ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အ တြက္ Native Speaker ဆရာမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးျခင္း

၇။ ကေလးငယ္၏ ပညာေရးသာမက လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိပါ
အၿမဲဂရုစိုက္သင္ၾကား ေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျခင္း

၈။ ကေလးငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္လည္း အထူးေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးျခင္း

၉။ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုပါ ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
အစရွိသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေန ေသာေက်ာင္ း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေစလိုပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ Mandalay International Kindergarten [M.I.K] အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက 09- 973558362, 09-2053042, 02 4024405 တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သလို ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကိုလည္း ပိတ္ရက္မရွိ

(အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မွလြဲ၍) လာေရာက္ေလ့လာေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ရွင့္။