မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူအေနနဲ႔ မိမိကေလးရဲ႕ စာသင္ၾကားေရး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္

ဥပမာ – ေက်ာင္းေနစ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ စာေမးပြဲဆိုတာဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိဘေတြအေနနဲ႔ မိမိကေလး အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ စာက်က္မွတ္ေနတဲ့ အေျခအေန မည္သို႔မည္ပံုရွိေနလဲဆိုတာကုိ သိရွိထားရပါမယ္။ အကယ္၍ မိမိကေလးအတြက္ စာေမးပြဲႏွင့္ စာက်က္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ေစတယ္ဆိုရင္ မိမိရင္ေသြးရဲ႕ အေျခအေနကို ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရး အၾကံေပးသူတို႔ထံ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပတိုင္ပင္ သင့္ပါတယ္။